Aka

37 tekstów – auto­rem jest Aka.

W niuan­sach można dos­trzec praw­dziwą na­turę człowieka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 września 2013, 22:34

Ludzie z pasją zwyk­le na­wet nie wiedzą jak cen­ny skarb posiadają... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 września 2013, 19:04

Sta­wiam so­bie ciągle no­we ce­le, wyz­wa­nia, aby udo­wod­nić so­bie, że jes­tem sil­na i nieza­leżna.

Gorzej, gdy cel nie zos­ta­nie osiągnięty... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2012, 21:33

Ma­my pra­wo de­cydo­wać o włas­nym życiu, lecz nie ma­my pra­wa de­cydo­wać o włas­nej śmierci. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 maja 2012, 17:47

Nad­mier­na chęć zaim­po­nowa­nia często przy­nosi od­wrot­ne efekty. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 kwietnia 2012, 22:21

Cza­sem naj­lep­szym le­kar­stwem na wsze­lakie smut­ki jest sen. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 marca 2012, 11:14

Każdy dzień coś wno­si w nasze życie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 marca 2012, 17:43

Im więcej narze­kamy, tym słab­si jesteśmy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 3 marca 2012, 19:25

Nut­ka zaz­drości pot­rzeb­na jest cza­sem, aby uświado­mić so­bie, że coś czu­jemy do dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 26 lutego 2012, 15:54

Cza­sem pot­rze­ba przer­wy, żeby złapać od­dech i nab­rać świeżości do działania. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 lutego 2012, 09:38

Aka

poszukując siebie i drogi, którą powinnam i chcę podążać...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 grudnia 2013, 11:32Aka sko­men­to­wał tek­st